گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

     از تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۲۰۱۶۰ کیلوگرم

– مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار ۴۵۸۸۰  کیلوگرم

– ماسه شکسته به مقدار ۴۹۷۶۰ کیلوگرم

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۲۰۰۰ به مقدار۳عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۳۰۰۰ به مقدار۱۰عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۱۰۰۰ به مقدار۴عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۷۵-۲۰۰۰ به مقدار۴عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۵۰-۲۰۰۰ به مقدار۷عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۵۰-۳۰۰۰ به مقدار۵عدد

– سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۵۰*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۴عدد

– سه راه تبدیل ۸۷ درجه ۵۰*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۸عدد

– سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۵۰*۷۵ نیک پلاس به مقدار۵عدد

– سه راه تبدیل ۸۷ درجه ۵۰*۷۵ نیک پلاس به مقدار۱عدد

– سه راه ۸۷ درجه۵۰*۵۰ نیک پلاس به مقدار۳عدد

– سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۱عدد

– زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۹عدد

– زانو کوتاه ۸۷ درجه ۵۰ نیک پلاس به مقدار۵عدد

– زانو ۴۵ درجه ۷۵ نیک پلاس به مقدار۴عدد

– زانو ۴۵ درجه ۵۰ نیک پلاس به مقدار۸عدد

– سیفون موفه دار ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۲عدد

– سیفون موفه دار ۷۰ نیک پلاس به مقدار۲عدد

– بست سقفی لاستیکی سایز ۱۱۰ به مقدار۲عدد

– بست دیواری لاستیکی سایز ۱۱۰ به مقدار۲۰عدد

– چراغ روشنایی روکار دیبا WA21 به مقدار۳۰عدد

– چراغ روشنایی روکار دیبا WA11 به مقدار۱۶۵عدد

– سیفون موفه دار ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۱عدد

– سیفون موفه دار ۷۰ نیک پلاس به مقدار۳عدد

– سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۴عدد

– سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۷۵*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۳عدد

– سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۵۰*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۳عدد

– سه راه تبدیل ۸۷ درجه ۵۰*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۲عدد

– سه راه ۴۵ درجه ۷۵*۷۵ نیک پلاس به مقدار۳عدد

– سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۵۰*۷۵ نیک پلاس به مقدار۲عدد

– سه راه تبدیل ۸۷ درجه ۵۰*۷۵ نیک پلاس به مقدار۲عدد

– سه راه ۴۵ درجه۵۰*۵۰ نیک پلاس به مقدار۴عدد

– سه راه ۸۷ درجه۵۰*۵۰ نیک پلاس به مقدار۱۲عدد

– زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۶عدد

– زانو کوتاه ۸۷ درجه ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۱عدد

– زانو ۴۵ درجه ۷۵ نیک پلاس به مقدار۶عدد

– زانو کوتاه ۸۷ درجه ۵۰ نیک پلاس به مقدار۱۰عدد

– زانو ۴۵ درجه ۵۰ نیک پلاس به مقدار۱۲عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۳۰۰۰ به مقدار۲عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۲۰۰۰ به مقدار۱عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۱۰۰۰ به مقدار۲عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۵۰۰ به مقدار۳عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۱۱۰-۵۰۰ به مقدار۳عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۷۵-۳۰۰۰ به مقدار۱عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۷۵-۳۰۰۰ به مقدار۲عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۷۵-۱۰۰۰ به مقدار۲عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۷۵-۵۰۰ به مقدار۳عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۵۰-۳۰۰۰ به مقدار۵عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۵۰-۲۰۰۰ به مقدار۳عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۵۰-۲۰۰۰ به مقدار۳عدد

– لوله دو سر سوکت نیک پلاس ۵۰-۱۰۰۰ به مقدار۶عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۵۰-۵۰۰ به مقدار۳عدد

– تبدیل ۷۵*۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۱عدد

– لوله یکسر سوکت نیک پلاس ۵۰-۱۰۰۰ به مقدار۳عدد

– تبدیل ۵۰*۷۵ نیک پلاس به مقدار۱عدد

– سه راه بازدید ۷۵ نیک پلاس به مقدار۲عدد

– سه راه بازدید ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۲عدد

– درپوش ۱۱۰ نیک پلاس به مقدار۳عدد

– درپوش ۷۵ نیک پلاس به مقدار۴عدد

– بست سقفی لاستیکی سایز ۱۱۰ به مقدار۱۵عدد

– بست دیواری لاستیکی سایز ۱۱۰ به مقدار۴عدد

– بست سقفی لاستیکی سایز ۷۵ به مقدار۱۵عدد

– بست دیواری لاستیکی سایز ۷۵ به مقدار۶عدد

– بست سقفی لاستیکی سایز ۵۰ به مقدار۳۰عدد

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار۳۲۰کیسه

– سنگ مرمریت دهبید B شایان عرض ۴۰ به مقدار۴۰۰متر مربع

– سنگ مرمریت مهکام عرض ۴۰ به مقدار۴۰متر مربع

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– نصب دستگیره درب انباری ها/منفی چهار و منفی سه/(۱نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی سه-لابی آسانسور/(۱نفر)

– گردبری سقف کاذب/منفی سه و منفی دو-لابی آسانسور/(۱نفر)

– اجرای سرامیک ستون های موتورخانه/منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی دو-لابی آسانسور/(۱نفر)

– زیرسازی و نقاشی سقف کاذب و پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی دو-لابی آسانسور/(۱نفر)

– قالب بندی و آرماتور بندی سقف پارکینگ منفی دو جهت اجرای اسکلت باقی مانده جانمایی تاور/(۲نفر)

– بتن ریزی اسکلت باقی مانده جانمایی تاور/منفی یک/(۵نفر)

– اجرای عملیات ابنیه ای کارواش/منفی یک-پارکینگ/(۱نفر)

– سیمانکاری دیوار پارکینگ و انباری ها/منفی یک/(۲نفر)

– نصب نبشی جهت تعبیه آبچکان رینگ پیرامونی نما/(۲نفر)

– بتونه کاری رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– اجرای رنگ رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– حفرچاه سرریز سپتیک های بلوک شمالی/(۳نفر)

– نصب سپتیک تانک های بلوک شمالی/(۳نفر)

– بندکشی و اجرای پرایمر سپتیک تانک های بلوک شمالی/(۲نفر)

– قالب بندی و آرماتور بندی سازه کنسول شمالی/(۵نفر)

– جوشکاری و رابیتس بندی/همکف-ورزشی(رختکن) و لابی/(۲نفر)

–  گچ کاری آستر دیوار سالن ورزشی/همکف-ورزشی/(۴نفر)

– شیارزنی الکتریکال/همکف-ورزشی/(۱نفر)

– اجرای سنگ/همکف-لابی/(۳نفر)

– اجرای سرامیک دیوار/همکف-تجاری/(۲نفر)

– نصب قرنیز سنگی/همکف-تجاری/(۲نفر)

– ایزولاسیون سرویس های بهداشتی، تی شوی ، آبدارخانه همکف/(۲نفر)

– شیب بندی بالکن/طبقه نهم و دوازدهم/(۱نفر)

– سربندی تابلو مینیاتوری واحدهای مسکونی/طبقه ششم الی نوزدهم/(۴نفر)

– کابل کشی از محل رایزرهای الکتریکال به تابلو مینیاتوری واحدهای مسکونی/طبقه دهم الی نوزدهم/(۲نفر)

برج جنوبی:

– تیغه چینی جانپناه/بام و هلی پد-ضلع شمالی،غربی وجنوبی/(۲نفر)

– رابیتس بندی نما/بام و هلی پد/ضلع شمالی و غربی/(۴نفر)

– اصلاح تخریب داکت های تاسیساتی/طبقه هجدهم الی یکم/(۱نفر)

– اجرای رایزر فاضلاب/طبقه هفدهم/لابی آسانسور/(۲نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه هفدهم-ضلع غربی/(۲نفر)

– نصب فریم بازشو داکت های تاسیساتی/طبقه دوم الی هجدهم/(۱نفر)

– گچکاری آستر واحد های مسکونی/طبقه نهم و سیزدهم/(۸نفر)

– نظافت و پاکسازی نخاله از واحد های مسکونی/طبقه یکم الی دهم،سیزدهم و هفدهم/(۲نفر)

– اصلاح زیرسازی نما/طبقه دوم/(۱نفر)

– تیغه چینی واحدهای مسکونی/طبقه چهارم الی نهم/(۲نفر)

– نصب کانال اگزاست لابی آسانسور/طبقه اول الی چهارم/(۱نفر)

– برشکاری لوله های گاز و نصب اتصالات/طبقه همکف-کارگاه ساخت/(۴نفر)

– جوشکاری لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی دو/(۲نفر)

– برشکاری نبشی و ساخت فلنج کانال های اگزاست/منفی سه-پارکینگ/(۱نفر)

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی:  ۳۱نفر

میانگین نفرات برج جنوبی:  ۳۴نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی

 

 

 

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

     از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ تا ۱۸/۱۱/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۵*۲۰*۴۰ به مقدار ۱۲۰۰ عدد

– بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰ به مقدار ۱۵۰۰ عدد

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار ۲۵۵۲۰ کیلوگرم

– ماسه شکسته به مقدار۱۰۷۴۰کیلوگرم

– گچ سمنان به مقدار ۱۲۹۷ کیسه

– خاک رس به مقدار ۲۹۵ کیسه

– مخزن سیمانی سپتیک فوقانی s9 به مقدار۱۵عدد

– بست گلابی ۱ اینچ به مقدار۲۰۰عدد

– بست گلابی ۴/۱ ۱ اینچ به مقدار۱۰۰عدد

– بست گلابی ۲ اینچ به مقدار۱۰۰عدد

– بست گلابی ۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۱۵۰عدد

– بست گلابی ۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۱۵۰عدد

– بست گلابی ۳ اینچ به مقدار۱۰۰عدد

– بست گلابی ۴ اینچ به مقدار۱۰۰عدد

– بست گلابی ۵ اینچ به مقدار۵۰عدد

– بست گلابی ۶ اینچ به مقدار۳۰عدد

– پیچ متری ۱۰ به مقدار۵۰شاخه

– انکر بولت ۱۰ به مقدار۱۰۰۰عدد

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۵۰۰-۵۰ به مقدار۳شاخه

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۱۰۰۰-۵۰ به مقدار۳شاخه

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۲۰۰۰-۵۰ به مقدار۳شاخه

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۳۰۰۰-۵۰ به مقدار۵شاخه

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۳۰۰۰-۷۵ به مقدار۱شاخه

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۵۰۰-۱۱۰ به مقدار۳شاخه

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۱۰۰۰-۱۱۰ به مقدار۲شاخه

– لوله بوشفیت یکسر سوکت نیو فلکس ۳۰۰۰-۱۱۰ به مقدار۲شاخه

– لوله بوشفیت دوسر سوکت نیو فلکس ۱۰۰۰-۵۰ به مقدار۶شاخه

– لوله بوشفیت دوسر سوکت نیو فلکس ۲۰۰۰-۵۰ به مقدار۳شاخه

– لوله بوشفیت دوسر سوکت نیو فلکس ۵۰۰-۷۵ به مقدار۳شاخه

– لوله بوشفیت دوسر سوکت نیو فلکس ۱۰۰۰-۷۵ به مقدار۲شاخه

– لوله بوشفیت دوسر سوکت نیو فلکس ۳۰۰۰-۷۵ به مقدار۲شاخه

– لوله بوشفیت دوسر سوکت نیو فلکس ۵۰۰-۱۱۰ به مقدار۳شاخه

– لوله بوشفیت دوسر سوکت نیو فلکس ۲۰۰۰-۱۱۰ به مقدار۱شاخه

– تبدیل خارج از مرکز بوشفیت نیو فلکس ۵۰-۷۵ به مقدار۱عدد

– تبدیل خارج از مرکز بوشفیت نیو فلکس ۷۵-۱۱۰ به مقدار۱عدد

– زانو ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰ به مقدار۱۲عدد

– زانو ۷۸ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰ به مقدار۱۰عدد

– زانو ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۷۵ به مقدار۶عدد

– زانو ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۱۱۰ به مقدار۶عدد

– زانو ۷۸ درجه بوشفیت نیو فلکس ۱۱۰ به مقدار۱عدد

– سه راه ۷۸ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰-۵۰ به مقدار۱۲عدد

– سه راه ۷۸ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰-۷۵ به مقدار۲عدد

– سه راه ۷۸ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰-۱۱۰ به مقدار۲عدد

– سه راه ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰-۵۰ به مقدار۴عدد

– سه راه ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰-۷۵ به مقدار۲عدد

– سه راه ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۷۵-۷۵ به مقدار۳عدد

– سه راه ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۵۰-۱۱۰ به مقدار۳عدد

– سه راه ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۷۵-۱۱۰ به مقدار۳عدد

– سه راه ۴۵ درجه بوشفیت نیو فلکس ۱۱۰-۱۱۰ به مقدار۴عدد

– درپوش بوشفیت نیو فلکس ۷۵ به مقدار۴عدد

– درپوش بوشفیت نیو فلکس ۱۱۰ به مقدار۳عدد

– دریچه بازدید بوشفیت نیو فلکس ۷۵ به مقدار۲عدد

– دریچه بازدید بوشفیت نیو فلکس ۱۱۰ به مقدار۲عدد

– ناودانی ۱۸ به مقدر۴شاخه

– لوله گازی سپاهان API 3 به مقدار۱۶شاخه

– قوطی ۸۰ *۴۰ به مقدار۵۹شاخه

– نبشی نمره ۶ به مقدار۳۵کیلوگرم

– زانو جوشی ۶ اینچ به مقدار۱۰عدد

– سه راه جوشی رده چهل ۶ اینچ به مقدار۱۰عدد

– سه راه تبدیل جوشی ۴*۶ اینچ به مقدار۱۰عدد

– سه راه تبدیل جوشی رده چهل ۲*۶ اینچ به مقدار۵عدد

– سه راه جوشی رده چهل ۴ اینچ به مقدار۱۰عدد

– سه راه تبدیل جوشی ۲/۱ ۲*۴ اینچ به مقدار۷عدد

– سه راه تبدیل جوشی رده چهل ۲*۴ اینچ به مقدار۱۷عدد

– سه راه تبدیل جوشی رده چهل ۲/۱ ۱*۴ اینچ به مقدار۱۸عدد

– سه راه جوشی رده چهل ۳ اینچ به مقدار۱۳عدد

– سه راه تبدیل جوشی ۲/۱ ۱*۳ اینچ به مقدار۵۵عدد

– سه راه تبدیل جوشی ۴/۱ ۱*۳ به مقدار۱۸عدد

– سه راه تبدیل جوشی ۲/۱ ۱*۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۴۵عدد

– سه راه تبدیل جوشی رده چهل ۱*۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۱۵عدد

– سه راه تبدیل جوشی ۴/۱ ۱*۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۲۵عدد

– سه راه جوشی ۲ اینچ به مقدار۴عدد

– سه راه جوشی ۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۲۶عدد

– سه راه تبدیل  توپی  ۴/۱ ۱*۲ به مقدار۱۵عدد

– سه راه تبدیل جوشی رده چهل ۱*۲ اینچ به مقدار۷۸عدد

– سه راه جوشی ۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۳۵عدد

– سه راه تبدیل جوشی رده چهل ۱*۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۶۰عدد

– سه راه تبدیل جوشی رده چهل ۱*۴/۱ ۱ اینچ به مقدار۱۱۰عدد

– سه راه تبدیل جوشی ۲/۱ ۲*۶ اینچ به مقدار۱۰عدد

– سه راه جوشی رده چهل ۱ اینچ به مقدار۳۰۰عدد

– سه راه جوشی رده چهل ۳ اینچ به مقدار۴۰عدد

– زانو جوشی ۲/۱ ۲  اینچ به مقدار۱۲عدد

– زانو جوشی ۲  اینچ به مقدار۱۲عدد

– زانو جوشی ۲/۱ ۱  اینچ به مقدار۲۰۰عدد

– زانو جوشی ۴/۱ ۱  اینچ به مقدار۱۰عدد

– زانو جوشی ۱ اینچ به مقدار۵۰۰عدد

– بوشن جوشی رده چهل ۲/۱ به مقدار۸۲۰عدد

– تبدیل جوشی  ۵*۶ اینچ به مقدار۸عدد

– تبدیل جوشی ۴*۵ اینچ به مقدار۱۰عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۳*۴ اینچ به مقدار۱۰عدد

– شیر گازی ۲/۱ اینچ به مقدار۲۸۵عدد

– شیر گازی ۴/۳ اینچ به مقدار۲۸۵عدد

– چراغ خطی روکار درنا DT21 به مقدار۶۰عدد

– چراغ روشنایی توکار دریا DA41 به مقدار۳۰عدد

 

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– اجرای داربست محوطه استخر/منفی چهار-استخر/(۳نفر)

– زیرسازی درب انباری ها جهت رنگ آمیزی/منفی چهار/(۲نفر)

– اجرای رنگ آمیزی درب انباری ها/منفی چهار/(۱نفر)

– لکه گیری دیوار پارکینگ و انباری ها/منفی سه/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/منفی سه-لابی آسانسور/(۲نفر)

– اجرای سنگ داخل گاتر موتورخانه/منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– اجرای سرامیک ستون های موتورخانه/منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– اجرای عملیات ابنیه ای کارواش/منفی دو-پارکینگ/(۱نفر)

– نصب پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی دو-لابی آسانسور/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/منفی دو-لابی آسانسور/(۲نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و بتونه کاری پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی دو-لابی آسانسور/(۱نفر)

– گردبری سقف کاذب کناف/منفی یک-لابی آسانسور/(۱نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب و بتونه کاری پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی یک-لابی آسانسور/(۱نفر)

– اجرای عملیات ابنیه ای کارواش/منفی یک-پارکینگ/(۱نفر)

– لوله گذاری و سیم کشی الکتریکال سقف/همکف-لابی و آموزشی/(۲نفر)

– اجرای سنگ دیوار/همکف-لابی/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/همکف-لابی/(۱نفر)

– نصب S فن کوئل/همکف-تجاری/(۱نفر)

– نصب قرنیز سنگی دیوار/همکف-تجاری/(۲نفر)

– جوشکاری و رابیتس بندی ستون کاذب/همکف-لابی/(۲نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– نصب نبشی جهت تعبیه آبچکان رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– حفرچاه سرریز سپتیک های بلوک شمالی/(۳نفر)

– بلوک چینی چاه سرریز سپتیک بلوک شمالی/(۲نفر)

– نصب سپتیک تانک های بلوک شمالی/ضلع شمالی محوطه/(۴نفر)

– نصب نبشی استیل بر روی بدنه آسانسور و کنج دیوارها/طبقه اول-لابی آسانسور/(۳نفر)

– سربندی تابلو برق داخل واحدهای مسکونی/طبقات اول و دوم/(۲نفر)

– اصلاح فریم پنجره پذیرایی/طبقه نهم-واحد شش/(۱نفر)

– تکمیل نصب پنجره و شیشه پذیرایی واحد مسکونی/طبقه هشتم-واحد پنج/(۲نفر)

– تکمیل نصب پنجره و شیشه پذیرایی واحد مسکونی/طبقات نوزدهم، هجدهم ، پانزدهم، نهم-واحد شش/(۲نفر)

– شاسی کشی موتورهای آسانسور/بام-موتورخانه آسانسور/(۳نفر)

 

برج جنوبی:

– زیرسازی فلزی نما/بام و هلی پد-ضلع شمالی و غربی/(۲نفر)

– اجرای ایزولاسیون جانپناه/بام و هلی پد-ضلع شمالی،غربی وشرقی/(۲نفر)

– اجرای فریم داکت های تاسیساتی/طبقه هجدهم/(۳نفر)

– لوله کشی پنج لایه تاسیساتی(آب سرد و گرم- رفت و برگشت فن کوئل)/طبقه هجدهم-واحد شش/(۲نفر)

– نصب ساب فریم پنجره/طبقه هجدهم-واحد هفتم/(۱نفر)

– جمع آوری نخاله از واحد های مسکونی/طبقه هجدهم،شانزدهم،سیزدهم وهشتم/(۲نفر)

– گچکاری آستر واحد های مسکونی/طبقه نهم ،سیزدهم وشانزدهم/(۷نفر)

– اصلاح زیرسازی نما/ طبقه دوم الی یازدهم-ضلع شرقی/(۲نفر)

– اصلاح عملیات شیار زنی رایزر گاز – لابی آسانسور/طبقه یک الی هجدهم/(۱نفر)

– عملیات کرگیری رایزر گاز – لابی آسانسور/طبقه پانزدهم الی پنجم/(۱نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه دهم الی پنجم-ضلع شمالی و غربی/(۴نفر)

– تیغه چینی واحدهای مسکونی/طبقه پنجم و ششم/(۲نفر)

– اصلاح تخریب داکت های تاسیساتی/طبقه هجدهم الی یکم/(۱نفر)

– ادامه داربست بندی نمای جنوبی و شرقی/(۴نفر)

– تخلیه نخاله ضلع جنوبی/محوطه/(۱نفر)

– ساخت ساپورت های تاسیساتی/همکف-کارگاه ساخت/(۲نفر)

– اجرای عایق و برشکاری لوله های گاز/طبقه همکف-کارگاه ساخت(۴نفر)

– نصب ساپورت لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی یک/(۲نفر)

– جوشکاری لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی دو/(۲نفر)

– ساخت کانال های اگزاست/منفی سه-پارکینگ/(۱نفر)

– جوشکاری و آماده سازی لوله های آتشنشانی/طبقه منفی چهار-زیرزمین/(۱نفر)

– نصب درب فلزی انباری/طبقه منفی چهار-زیرزمین/(۱نفر)

– خاکریزی و تسطیح /طبقه منفی چهار-زیرزمین/(۲نفر)

 

 

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۲۶ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۴۹ نفر

 

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

 

گزارش تصویری برج جنوبی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۸

       از تاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ تا ۱۱/۱۱/۱۳۹۸

مصالح ورودی به کارگاه :

– نبشی نمره ۶ به مقدار۱۲۹۱کیلوگرم

– تبدیل جوشی رده چهل ۴/۱ ۱*۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۱۸عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۴/۱ ۱*۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۱۰عدد

– تبدیل جوشی ۲/۱ ۱*۲ اینچ به مقدار۴۰عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۲*۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۲۵عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۲/۱ ۲ *۳ اینچ به مقدار۱۸عدد

– تبدیل جوشی  ۲*۴ اینچ به مقدار۵عدد

– تبدیل جوشی ۲/۱ ۲*۴ اینچ به مقدار۵عدد

– انکر بولت ۱۰ به مقدار۱۸۰عدد

– بوشن جوشی ۲/۱ ۱ اینچ رده ۴۰ به مقدار۱۰۰عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۴/۳*۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۵۰عدد

– سر دنده جوشی ۴/۳ به مقدار۵۰عدد

– زانو جوشی ۴  اینچ به مقدار۲۰عدد

– تبدیل جوشی  ۱*۴/۱ ۱ اینچ به مقدار۳۰عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۱*۲اینچ به مقدار۱۰عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۴/۱ ۱*۲ اینچ به مقدار۱۰عدد

– تبدیل جوشی رده چهل  ۱*۲/۱ ۲ اینچ به مقدار۳۰عدد

– تبدیل جوشی رده چهل ۱*۲/۱ ۱ اینچ به مقدار۳۰عدد

– درب ایمنی کف ۱۸ مدل ونوس ۲۱۰*۱۱۰ چپ به مقدار۵عدد

– درب ایمنی کف ۱۸ مدل ونوس ۲۱۰*۱۱۰ راست به مقدار۵عدد

– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران به مقدار۲۸۰کیسه

– نوار نیاشیمی عرض ۵ سانت به مقدار۳۵۰عدد

– نوار نیاشیمی عرض ۲ سانت به مقدار۵۰عدد

– رنگ پرایمر نیاشیمی ۴ کیلویی به مقدار۲۴عدد

– واشر لاستیکی نمره ۱۰ فن کویلی به مقدار۱۲۵۰عدد

– مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار۱۱۵۸۰کیلوگرم

– ماسه شکسته به مقدار۱۱۰۲۰کیلوگرم

– مخلوط شن و ماسه دو بار شور به مقدار۱۶۵۴۰کیلوگرم

– صفحه دیواری قوص دار ۳۰۰ میلیمتر به مقدار۶عدد

– سه راه پرسی ۱۶ سوپر پایپ به مقدار۱۰عدد

– زانو دیواری پرسی ۲/۱-۱۶ سوپر پایپ به مقدار۱۰عدد

– سه راه پرسی ۱۶-۱۶-۲۰ سوپر پایپ به مقدار۶عدد

– واشرتخت پهن A 10 به مقدار۱۰۰۰عدد

– پیچ متری ۱۰ طول ۳ متر به مقدار۲۰۰شاخه

– پیچ سر مته دار ۲/۱*۸ به مقدار۵۰۰عدد

– مهره و ماسوره ۹۰ upvc به مقدار۴عدد

– واشر نسوز کلینگریت سیم دار فلنچ ۸ اینچ به مقدار۶عدد

– ماسه طبیعی دوبار شور به مقدار۱۲۲۴۰کیلوگرم

– ماسه شکسته به مقدار۱۲۹۰۰کیلوگرم

مشروح عملیات اجرایی :

برج شمالی:

– نصب شیربرقی تانکرهای تعادل/نصب بست و اتصالات لوله و تجهیزات تصفیه خانه/منفی چهار-تصفیه خانه/(۳نفر)

– سیمانکاری کف کاسه استخر/منفی چهار-استخر/(۳نفر)

– سیمانکاری دیوار کاسه استخر کودک/منفی چهار-استخر/(۱نفر)

– سیمانکاری دیوار محوطه استخر/منفی چهار-استخر/(۱نفر)

– سیمانکاری حوضچه آب سرد/منفی چهار-استخر/(۱نفر)

– ماهیچه کشی و فیکس کردن لوله های  فاضلاب/منفی چهار-استخر(رختکن)/(۱نفر)

– پوکه ریزی کف/منفی چهار-استخر(رختکن)/(۲نفر)

– کفسازی رختکن/منفی چهار-استخر(رختکن)/(۲نفر)

– لکه گیری دیوار پارکینگ و انباری ها/منفی چهار الی منفی یک/(۴نفر)

– نصب دستگیره درب انباری ها/منفی چهار-پارکینگ/(۱نفر)

– زیرسازی درب انباری ها جهت رنگ آمیزی/منفی چهار/(۲نفر)

– نصب دستگیره درب انباری ها/منفی سه-پارکینگ/(۱نفر)

– اجرای رنگ آمیزی درب انباری ها/منفی سه/(۳نفر)

– قالب بندی و آرماتوربندی سقف پارکینگ منفی سه/منفی دو-پارکینگ/(۲نفر)

– بتن ریزی سقف پارکینگ منفی سه/منفی دو-پارکینگ/(۸نفر)

– اجرای پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی سه-لابی آسانسور/(۲نفر)

– زیرسازی سقف کاذب کناف/منفی سه-لابی آسانسور/(۲نفر)

– لوله گذاری و سیم کشی الکتریکال سقف/منفی سه-لابی آسانسور/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/منفی سه-لابی آسانسور/(۲نفر)

– زیرسازی سقف کاذب کناف/منفی دو-لابی آسانسور/(۲نفر)

– لوله گذاری و سیم کشی الکتریکال سقف/منفی دو-لابی آسانسور/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/منفی دو-لابی آسانسور/(۲نفر)

– اجرای لوله گالوانیزه/منفی دو-موتورخانه/(۲نفر)

– تیغه چینی و سیمانکاری دیوار کارواش/منفی دو-پارکینگ/(۱نفر)

– رابیتس بندی دیوار کارواش جهت اجرای سرامیک/منفی دو-پارکینگ/(۱نفر)

– نصب قرنیز سنگی و اجرای سرامیک دیوار کارواش/منفی دو-پارکینگ/(۱نفر)

– رابیتس بندی ستون های موتورخانه/منفی دو ، منفی یک-موتورخانه/(۱نفر)

– سیمانکاری ستون های موتورخانه/منفی دو ، منفی یک-موتورخانه/(۱نفر)

– کفسازی موتورخانه/منفی دو-موتورخانه/(۳نفر)

– عایق بندی کانال های هوای تازه استخر/منفی یک-پارکینگ/(۲نفر)

– تیغه چینی و سیمانکاری دیوار کارواش/منفی یک-پارکینگ/(۱نفر)

– رابیتس بندی دیوار کارواش جهت اجرای سرامیک/منفی یک-پارکینگ/(۱نفر)

– لوله گذاری و سیم کشی الکتریکال سقف/منفی یک-لابی آسانسور/(۲نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/منفی یک-لابی آسانسور/(۲نفر)

– اجرای پانل گچی دیوار روبرو آسانسور/منفی یک-لابی آسانسور/(۲نفر)

– اجرای سیمانکاری دیوار سرویس های بهداشتی،تی شوی و آبدارخانه جهت عایق بندی/همکف/(۲نفر)

– اجرای قرنیز سنگی/همکف-ورزشی/(۴نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب/همکف-ورزشی ، رختکن ورزشی ، مدیریت ، لابی/(۲نفر)

– تخریب محل قرارگیری سبد سرویس بهداشتی ایرانی/همکف/(۱نفر)

– نصب S فن کوئل ها/همکف-تجاری/(۲نفر)

– بتونه کاری سقف کاذب رینگ پیرامونی نما/(۱نفر)

– پانل ریزی سقف کاذب رینگ پیرامونی نما/(۲نفر)

– حفرچاه سرریز سپتیک های بلوک شمالی/(۳نفر)

– اجرای استیل کاری بدنه آسانسور و راهرو/طبقه اول-لابی آسانسور/(۳نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه اول-واحدهای مسکونی/(۳نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه سوم-واحدهای مسکونی/(۳نفر)

– نصب یراق آلات درب تراس/طبقه پنجم الی اول/(۱نفر)

– نصب پنجره و شیشه پذیرایی واحد مسکونی/طبقه پنجم-واحد شش/(۲نفر)

– گچ کاری دیوار پذیرایی/طبقه پنجم-واحد شش و هفت/(۳نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه نهم-واحدهای شش ، هفت/(۳نفر)

– گچ کاری دیوار پذیرایی/طبقه نهم-واحد شش و هفت/(۳نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه یازدهم-واحدهای دو ، سه ، شش ، هفت/(۳نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه دوازدهم-واحدهای دو ، سه ، شش ، هفت/(۳نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه سیزدهم-واحدهای دو ، سه ، شش ، هفت/(۳نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه پانزدهم-واحد دو/(۳نفر)

– گچ کاری دیوار پذیرایی/طبقه پانزدهم-واحد شش و هفت/(۳نفر)

– اصلاح فریم پنجره پذیرایی/طبقه پانزدهم-واحد شش/(۱نفر)

– نصب نرده استیل نما/طبقه هفدهم-واحد سه/(۳نفر)

– گچ کاری دیوار پذیرایی/طبقه نوزدهم-واحد شش و هفت/(۳نفر)

برج جنوبی:

– اجرای فریم داکت های تاسیساتی/طبقه هجدهم/(۳نفر)

– اجرای رابیتس بندی نما/طبقه هجدهم الی شانزدهم-ضلع شمالی و شرقی/(۲نفر)

– نصب ساپورت های تاسیساتی/طبقه هجدهم-واحد شش/(۲نفر)

– لوله کشی پنج لایه تاسیساتی(آب سرد و گرم- رفت و برگشت فن کوئل)/طبقه هجدهم-واحد شش/(۲نفر)

– نصب ساب فریم درب واحد های مسکونی/طبقه هجدهم و هفتم/(۲نفر)

– تیغه چینی نما/طبقه هفدهم الی ششم/(۲نفر)

– تخریب بازشو داکت های تاسیساتی/طبقه هجدهم و هفدهم(۱نفر)

– زیرسازی فلزی نما/طبقه شانزدهم-ضلع شمالی و شرقی/(۲نفر)

– عملیات کرگیری لابی آسانسور/طبقه شانزدهم/(۱نفر)

– اجرای حفاظ پرتگاهی اطراف داکت های تاسیساتی/طبقه شانزدهم/(۱نفر)

– گچکاری آستر واحد های مسکونی/طبقه دوازدهم ،سیزدهم و هفدهم/(۸نفر)

– تمیزکاری واحد های مسکونی/طبقه یازدهم/(۱نفر)

– رابیتس بندی نما/طبقه یازدهم و دهم-ضلع شمالی/(۲نفر)

– عملیات شیار زنی دیوار لابی آسانسور/طبقه یک الی هجدهم/(۱نفر)

– تیغه چینی واحد های مسکونی/طبقه هفتم و سوم/(۲نفر)

– یک رگه چینی واحد های مسکونی/طبقه هفتم/(۲نفر)

– جوشکای شوتینگ نخاله/طبقه چهارم/(۱نفر)

– ادامه داربست بندی نمای جنوبی/(۵نفر)

– برشکاری نبشی ها و ساخت فریم داکت های تاسیساتی/کارگاه ساخت/طبقه همکف/(۲نفر)

– اجرای عایق و آماده سازی اتصالات لوله های گاز/ کارگاه ساخت/طبقه همکف/(۶نفر)

– جوشکاری لوله های تاسیساتی/موتورخانه/منفی دو/(۲نفر)

– ساخت کانال های اگزاست/کارگاه ساختن-منفی سه-پارکینگ/(۲نفر)

میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران در برج شمالی و جنوبی:

میانگین نفرات برج شمالی: ۳۷ نفر

میانگین نفرات برج جنوبی: ۴۵ نفر

مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:

 • اپراتور آسانسور برج جنوبی
 • اپراتور آسانسور برج شمالی
 • خدمات کارگری و نظافت
 • کمک نقشه بردار

گزارش تصویری برج شمالی

گزارش تصویری برج جنوبی