پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم تیر ۱۳۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته چهارم تیرماه ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

-تیر فرعی ،پارت ۶ برج شمالی  به تعداد۱۵۳ عدد به وزن ۱۵۸۱۰   kg

-مهار جانبی جان به تعداد۱۳۳  عدد و ۱۸ عدد ستون کوچک مجموع به وزن ۱۲۴۴۰ kg

-مهار جانبی جان به تعداد ۱۹۱ ،پلیت به تعداد ۹۱، پیچ به تعداد ۸۸۰ ، مهره ۸۸۰ ،و ۱۷۶۰ عدد واشر مجموع به وزن ۳۳۰۰ kg

-خاک رس ۱  سرویس.

-ماسه ۱  سرویس .

-گازوئیل ۵۴۱۲ لیتر .

مشروح عملیات اجرایی :

-نصب تیرهای فرعی پارت ۶ برج شمالی .

_شاقولکاری پارت ۶ برج شمالی

-پیچ ریزی کمر ستون پارت ۶ برج شمالی .

-پیچ ریزی تیرهای فرعی پارت۶  واقع در بلوک شمالی .

-مونتاژ و نصب شمشیری راه پله جنوبی از برج شمالی.

-آرماتور بندی و قالب بندی دیوارهای تونل ارتباطی دو برج.

-اجرای عملیات سنگ زنی ، پین کوبی ، توری مرغی بر روی ستون ها و تیرهای واقع در طبقه یازدهم بلوک شمالی و همچنین عملیات پاشش مواد ضد حریق بر روی تیرها و ستون های واقع در طبقه نهم بلوک شمالی.

-ادامه اجرای تیغه چینی داخلی و دیوار های خارجی واقع در طبقات اول و دوم وسوم و چهارم وپنجم بلوک شمالی.

-ساخت و اجرای نعل درگاهی و وال پست ها

-حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات

-ادامه استقرار آسانسور .

-نظافت طبقات

نصب قسمتهایی از اسکلت برج شمالی

حمل مصالح

دیوار چینی

تونل بین دو برج

اجرای عایق حرارتی

نظافت طبقات

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته سوم تیر ۹۵

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی  پروژه در هفته سوم تیرماه سال ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :

– تیر فرعی پارت ۶ برج شمالی ۷۳ عدد به وزن ۱۳۸۱۰ kg

– قوطی پروفیل ۴۰*۶۰ به تعداد۱۵۱  شاخه.

– قوطی پروفیل ۴۰*۸۰ به تعداد۲۵ شاخه.

– نبشی ۶ به تعداد۴۰ شاخه .

-نبشی۵ به تعداد۵۰ شاخه .

-پلاستوفوم ضخامت ۵ سانتی متر، ۱۰ برگ .

-بتن عیار۴۰۰ به میزان ۵۴ متر مکعب.

مشروح عملیات اجرایی :

-شاقول کاری ستونهای پارت ۶ برج شمالی.

-نصب تیرهای فرعی پارت ۶ برج شمالی .

-پیچ ریزی کمر ستون پارت۶  واقع در بلوک شمالی .

-جوشکاری پلیت تو دلی شمشیری راه پله شمالی .

– آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون تونل ارتباطی دو برج.

-اجرای عملیات سنگ زنی ، پین کوبی ، توری مرغی بر روی ستون ها و تیرهای واقع در طبقه یازدهم بلوک شمالی و همچنین عملیات پاشش مواد ضد حریق بر روی تیرها و ستون های واقع در طبقه نهم بلوک شمالی.

-ادامه اجرای تکمیلی تیغه چینی داخلی و دیوارهای خارجی واقع در طبقات اول و دوم وسوم وپنجم ویک رگه کردن طبقه چهارم بلوک شمالی.

-ساخت و اجرای نعل درگاهی و وال پست ها

-حمل مصالح با تاور کرین و بالابر به طبقات

-ادامه استقرار آسانسور .

-نظافت طبقات

نصب بخشهایی از اسکلت برج شمالی

دیوار چینی برج شمالی

 

تونل بین دو برج

نظافت طبقات

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم تیر

بسمه تعالی

پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته دوم تیر ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :      

– ماسه کفی شکسته ۲ سرویس مجموع  به تناژ۳۳٫۴۰۰

– سیمان تیپ ۲ به تعداد ۲۰۰ کیسه .

– میلگرد آجدار ۲۲ مجموع به وزن ۴۰۶۵kg

– تیرهای فرعی ۸۱ عدد از فاز ۶ برج شمالی .

مشروح عملیات اجرایی :

– عملیات نصب تیرهای اصلی و فرعی ،پیچ ریزی تیرهای اصلی پارت۶  واقع در بلوک شمالی .

-شاقول کاری ستونهای پارت ۶

اجرای آرماتوربندی فونداسیون ،در محل احداث تونل ارتباطی دو برج.

-ادامه استقرار اطاقک آسانسور و ارتفاع دهی آن.

– اجرای عملیات سنگ زنی ، پین کوبی ، توری مرغی بر روی ستون ها و تیرهای واقع در طبقه یازدهم بلوک شمالی و همچنین عملیات پاشش مواد ضد حریق بر روی تیرها و ستون های واقع در طبقه هشتم ونهم بلوک شمالی.

– ادامه اجرای تکمیلی تیغه چینی داخلی و دیوار های خارجی ونصب نعل درگا واقع در طبقه اول، دوم وتیغه چینی در طبقات سوم و پنجم و یک رگه چینی در طبقه چهارم بلوک شمالی.

-ساخت و اجرای نعل درگاهی و وال پست ها

– حمل مصالح با تاور کرین و بالا بر به طبقات.

– نظافت طبقات

نصب قسمتهایی از اسکلت برج شمالی

تیغه چینی برج شمالی

 

 

اجرای عایق حرارتی

 تونل ارتباطی بین دو برج

نصب آسانسور کارگاهی

نظافت طبقات

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول تیر ماه ۱۳۹۵

بسمه تعالی

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه در هفته اول  تیر ماه  ۱۳۹۵

مصالح ورودی به کارگاه :     

بتن عیار۴۰۰ به میزان۱۲۸ متر مکعب.

–        پوکه معدنی۳ سرویس مجموع به تناژ۷۷ ton

–        ماسه طبیعی دو بار شوی به وزن ۲۵۸۰۰ kg

–        ماسه کفی شسته ۱ سرویس.

–        گچ ساختمانی سمنان به تعداد ۱۰۰ کیسه ۳۳ kg

–        مواد ضد حریق آتشنشانی ۵۰۰ کیسه به وزن ۱۰ ton

–        تیرهای اصلی۱۳۰ عدد از فاز ۶ برج شمالی مجموع به وزن ۲۹ton.

مشروح عملیات های اجرایی :

–        عملیات نصب تیرهای اصلی و پیچ ریزی تیرهای اصلی پارت۶  واقع در بلوک شمالی.

–        آرماتور بندی سقف ۱- در تراز .۷۰- از برج جنوبی.

–        بتن ریزی سقف ۱- در تراز .۷۰- از برج جنوبی.

اجرای بتن مگر و بلوک چینی دیواره فونداسیون در محل احداث تونل ارتباطی دو برج.

–        اجرای فونداسیون و استقرار اطاقک آسانسور.

–        اجرای عملیات سنگ زنی ، پین کوبی ، توری مرغی بر روی ستون ها و تیرهای واقع در طبقه دهم و یازدهم بلوک شمالی و همچنین عملیات پاشش مواد ضد حریق بر روی تیرها و ستون های واقع در طبقه هشتم بلوک شمالی.

–        ادامه اجرای تکمیلی تیغه چینی داخلی و دیوار های خارجی ونصب نعل درگا واقع در طبقه اول، دوم وتیغه چینی در طبقات سوم و پنجم بلوک شمالی.

–        ساخت و اجرای نعل درگاهی و وال پست ها.

–        ساخت بلوک و حمل مصالح با تاور کرین به طبقات.

–        نظافت طبقات.

نصب اسکلت

بتن ریزی

پین کوبی و اجرای عایق حرارتی

تهیه بلوک و دیوار چینی

اجرای فنداسیون نصب آسانسور کارگاهی